V návaznosti na udržování a trvalé zlepšování integrovaného manažerského systému (IMS) - systému kvality dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a systému managementu BOZ P dle OHSAS 18001 se vedení společnosti zavazuje plnit následující teze politiky:

system image

1. Naše obchodní poslání

Společnost KOMA Commercial, s.r.o. je technicko-obchodní organizace přinášející odpovídající a efektivní řešení uspokojující skutečné požadavky a potřeby zákazníků. Obchodní, dodavatelská a technická činnost je vytvářena na úzkých partnerských vztazích, které jsou základem pro pochopení požadavků a potřeb zákazníka. Tento přístup nám umožňuje poskytovat služby na nejvyšší úrovni a zajistí našim zákazníkům předpoklady pro trvalé zlepšování jejich procesů.

Obchodní činnosti společnost jsou specializovány na ložiska a příslušenství, lineární vedení, kuličkové a válečkové šrouby, ložisková tělesa a jejich utěsnění, hřídelová těsnění, těsnění pro hydrauliku, průmyslové hadice, klínové řemeny, speciální nářadí a nástroje pro montáž a demontáž ložisek, ruční nářadí, přímočaré hydromotory, průmyslové a automobilové oleje a maziva, mazací techniku, obalové materiály, ocelové polotovary, odlitky a výkovky, diagnostiku, poradenství a školicí činnost v oblastech, které tvoří náplň naší obchodní a technické činnosti.

2. Vztah k našim zákazníkům

Chceme, abychom byli svými zákazníky považováni za vysoce efektivního a spolehlivého partnera.

Být „efektivní“ = aktivním způsobem reagovat na potřeby zákazníků, analyzovat jejich potřeby, nabízet optimální řešení dodávek výrobků a služeb.

Být „spolehlivý“ = důsledně dodržovat kvalitu dodávek a výrobků, zaručovat dostupnost a kvalitu našich služeb v sjednaných objemech a termínech.

Na základě hodnocení spokojenosti zákazníků a analýzy dodávek výrobků a služeb pracujeme na vlastním trvalém zlepšování. Chceme tak zajistit dlouhodobě výhodné dodavatelsko-zákaznické vztahy.

3. Vztah k našim zaměstnancům

Úspěch společnosti závisí na kvalitě našich zaměstnanců ve smyslu jejich dovedností, zkušeností a jejich pozitivního přístupu ke strategii, politice a cílům firmy. Je věnována velká pozornost náboru nových zaměstnanců, odbornému vzdělávání, školení, sdílení informací a jejich motivaci. Tím je zaručen jejich růst společně se stoupajícími potřebami a požadavky zákazníků a trhu.

4. Vztah k politice

Politika je naplňována prostřednictvím rozpracování konkrétních cílů, které vycházejí ze strategického plánování a definovaných ekonomických ukazatelů společnosti. Do cílů jsou zapracovány požadavky zákazníků a požadavky vedení společnosti pro její další rozvoj.

5. Vztah k ochraně životního prostředí

Při svých činnostech se zavazujeme dodržovat environmentální zásady a příslušné právní a jiné požadavky, chránit životní prostředí, identifikovat stávající i potenciální environmentální problémy a prioritně je řešit. Je pro nás důležité také šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály a surovinami, bezpečně skladovat a nakládat s látkami, které by mohly ohrozit nebo poškodit životní prostředí.

6. BOZP

Této činnosti je na všech stupních řízení a u všech zaměstnanců věnována nejvyšší priorita. Pravidelně provádíme školení zaměstnanců, kontrolu dodržování BOZP a rovněž jsme velmi důkladně prověřování našimi zákazníky, a to jak na pracovišti, tak audity. Našim cílem je v oblasti BOZP snižovat rizikovost prováděných prací, dodržovat právní požadavky a takto eliminovat vznik pracovních úrazů.

7. Politika

Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení poskytuje pomoc a školení všude tam, kde je indikována jeho potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky. Podporu při realizaci politiky očekává vedení společnosti také od všech zaměstnanců.

V Ostravě dne 1. 1. 2015

Gustav Kotajny
jednatel společnosti © 2014 KOMA Commercial, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.